Fakta om fyring

Ildsted og skorstein kalles fyringsanlegg.

Skorsteinens oppgave er å skaffe avløp av forbrenningsgasser (røyken) samt luft til brenslet (trekk). Trekk vil oppstå når luften og røyken i skorsteinsløpet får en høyre temperatur en uteluften. Kan sammenlignes med em luftboble som stiger opp i vann. Ildstedet vil ikke virke tilfredsstillende hvis ikke skorsteinen er i orden.

 1. For å få oppdrift i skorstein må skorsteinsløpets vegger være tette.
 2. Av sikkerhetsmessige grunner må skorsteinsvangen og avstand til brennbare materialer være tilstrekkelig.
 3. Når nytt ildsted monteres skorsteinsvangen må det påses at det er i røyk- og ikke i lufteløpet.
 4. Føres det flere røykrør i samme etasje må den loddrette av stand mellom disse være minst 35cm.
 5. Kjøkkenventilator, ventilasjonsanlegg og bad kan føre til at luften går ned skorsteinsløpet.
 6. I dårlige utette skorsteiner kan varmetapet komme opp i 70-75%.
 7. Røyk fra ildstedet bør ha en temperatur på 120-150⁰C og ikke mer avkjøling en 1-2⁰C pr. meter.
 8. Motstand vil si, endringsretninger i røykrør, ujevnt skorsteinsløp og sotdannelser etc.
 9. Vind kan ha en sugende effekt og en nedslags effekt i skorsteinsløpet.
 10. Ildstedet må få tilgang til tilstrekkelig forbrenningsluft.
 11. Hus som har fått installert nye vinduer kan opplevet at ildstedet ikke funger. Det kan da oppstå undertrykk.
 12. Nye hus er som regel veldig tette. Ofte mangler boenheter ekstern luftekanal til ildsted.
 13. Skorsteins tverrsnitt (størrelse) må tilpasses røykmengde og trekkstyrke.
 14. I Norge tillater myndighetene at skorsteinen skal kunne betjene flere ildsteder samtidig. Dette betyr at skorsteinsløpet må være så stort at alle skal kunne fyre samtidig. Det kan bli vanskelig å få høy nok temperatur når en fyrer. Trekken kan bli dårlig.
 15. Ved oppfyring første gang om høsten eller etter at skorsteinen har blitt tettet med Schädlermetoden, er det mye fuktighet som må tørkes ut, følg fyringstipset nedenfor. Dette kalles kuldepropp.
 16. Feiing av skorstein er etter behov. Blir det forandringer i fyringsmønsteret må du gi beskjed til feier.
 17. Steng alltid ildstedet når det ikke er i bruk.
 18. Husk: Det er eiers ansvar at skorstein og ildsted til en hver tid er i orden.

Vedlikehold

Feiing av ovnen og røykrør før hver fyringssesong er å anbefale da 1 – 2mm sot setter ned overflatetemperaturen på ovnen med 60 – 80 grader. Feiing av skorstein er etter behov og følges opp av feierne? Blir det forandringer i fyringsmønsteret må du få beskjed.

Tips om ved

 • Bruk tørr ved, fuktighet 16–20 %. Kan måles med fuktighetsmåler.
 • Når du slår to tørre kubber mot hverandre, skal lyden være «hard», om veden er tørr.
 • Smør konsentrert Zalo på enden av kubben og blås gjennom kubben fra den andre siden. Hvis det bobler er veden tørr.
 • Legg to kubber i en gjennomsiktig plastpose. Knyt igjen – hvis det kommer kondens etter en stund, er veden for bløt
 • Benytt kun tørr ved.

Utsnitt av lover og forskrifter.

Utklipp fra Brannloven: Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning§ 3-3 piper, ildsteder og fyringsanlegg. Piper, ildsteder og fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt.

Plan- og bygningsloven: § 106 Bygningstekniske installasjoner, Forskrifter med veiledning til plan- og bygningsloven (pbl), § 77 Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk, § 87 Endring, reparasjon eller bruksendring m.v. av bestående byggverk, § 93 Tiltak som krever søknad og tillatelse, Regelverket er et minstekrav som gjelder både lover og forskrifter, Relevant: detaljbladene fra byggforskserien etc., Lov om brannvern, § 9, § 13, § 14 og § 36 Straffeansvar, Forskrift om brannvern m.v. (Skal i 1997 erstattes av Forskrift om feiing og kontroll av fyringsanlegg), Forskrifter til arbeidsmiljølovens § 13, 1. ledd, om arbeid på tak, Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn § 3.3 med veiledning, NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, pkt. N15 Murte piper og pipeløp, NS 3909 Brannteknisk prøving. Laboratoriemessige prøvingsmetoder for små skorsteiner, NS 3918 Branntekniske krav. Små skorsteiner, Hefte 23.23 Røykkanal og varmeanlegg. Godkjenninger, Hefte 25.23 Produktvurderinger  Rehabilitering av skorsteiner, NS 840  NS 845 Støpte røykrør for ovner, NS 846  NS 847 Platerør for ovner, Hefte 25.22 Brannklassifiserte byggevarer og bygningsdeler, Hefte 25.23 Produktuttalelser, Byggforskserien NBI. Skorsteiner for mindre ildsteder - funksjonskrav (A 552.141), Byggforskserien NBI. Ildstedsregler for ovner og peiser (A 552.115), Lov om forsikring og forsikringsvilkår,