Vindens innflytelse på trekken

Vinden vil kunne danne sugende virkning og øke trekken for en riktig konstruert og gunstig beliggende skorstein. Ved hjelp av vinden kan trekk også oppstå i uoppvarmede skorsteiner.


Bygårder med vekslende hushøyder, høye gavler etc. kan trekkforholdene for skorsteiner bli meget ugunstige. Når vinden treffer en vegg vil den presses oppad eller til siden, delvis også nedad. Følgende av dette er at luften presses (oppstuvers) foran veggen og da vil luften ha et høyere trykk og sterkere virveldannelser og dette kan medføre at røyken slår ned i omgivelsene. Området for luftens oppstuvning kan man betrakte den del av veggens omgivelser som ligger under en linje med 45° helling nedad, det kan trekkes fra veggens overkant.


På baksiden av en vegg eller et tak kan det av lignende årsaker oppstå et undertrykk, en luftfortynning som beviker at vind som stryker over takryggen, får en nedadgående retning og kan forårsake røyknedslag i skorsteiner eller omgivelsene. Ligger en skorsteins munning innen en veggs oppstuvingsområde, må den forlenges slik at den kommer over dette, fortrinnsvis ved påmuring (forlengelse). Dette gjelder ikke når nedslaget kun forekommer i bestemt vindretning. Da kan skorsteinsmunningen beskyttes med en fast pipehatt, og dette vil skjerme mot vindstøt fra den sjenerende vindretning.


Pipehatt


I sin alminnelighet vil ikke en pipehatt være til noen fordel for trekken, men tvert imot hindre denne og vanskeliggjør skorsteinens ettersyn og feiing. En skorstein med åpen skorsteinsmunning, skorsteinsavdekking (skorsteinskrans) skrånet utad og forøvrig glatte yterflater uten utkragninger av noen art, er det beste betingelser for trekken.

Som beskyttelse mot snø og regn har skorsteinshatter liten betydning. Den fuktighet som skyldes nedbør, er forsvinnende liten i forhold til de vannmengder som kommer i form av vanndamp som følger med røykgassene. Det mest effektive middel for å unngå fuktighet i skorsteinen er å holde røykgasstemperaturen ved skorsteinens munning tilstrekklig høy.

Pipehatter har i sin alminnelighet kun berettigelse når det gjelder å beskytte skorsteiner mot nedadgående vindstøt. De kan utføres murte, støpte eller av jern. Murt pipehatt er lukket på den eller de sider der sjenerende vindkast kommer, samt overdekket med en helle el. lign. For å hindre for sterk oppstuvning av røyk under pipehatten, må dens røykåpninger aldri ha mindre høyde enn skorsteinsløpets bredde, dog minst 3 murskift.

Pipehatter av jern kan være faste eller dreibare. Dreibare pipehatter er som regel lite hensiktsmessige, idet de krever stadig tilsyn, de kan frembringe støy og de kan ruste fast. Ved hurtig skiftende vindkast kan den fange vinden istedenfor å avlede den. Faste pipehatter er å foretrekke. De kan være konstruert på mange forkjellige måter, f. eks. med spalteåpninger som luften utenfra kan trenge igjennom eller andre åpninger slik at luften gis en oppadgående retning.Kontakt oss!
Vindens innflytelse på trekken